Yıkım Ruhsatı alabilmek için kanunlar ve yönetmelikler ışığında “Yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın altı iş günü içerisinde düzenlenir (6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği; 15/12/2012- Riskli yapıların yıktırılması, Madde 8)”  madde yerine getirilmesi gerekir.

Madde de belirtilen tanımlama ve mevzutalara uygun olarak Türkiye'de kriterler tam olarak yerine getirilmemiştir. Belediye ve Kurularımızın Yıkım Ruhsatlarında istediği şartlara uygun hale gelmesi durumunda yıkım kararı verilir. Yıkım planlanması için Yıkım ruhsatı almak için bazı şartlar getirilmiştir. Kısacası Yıkım ruhsatı izin alma için gereklei şartları yerine getirmektir. Yıkım Plnlama yapılırkene güvenlik ve çevre etkisi dikkate alınarak planlama yapılmaktadır. Yıkım sorumlusu inşaat mühendisi kontrolünde atık yıkım yönetme dair bilgiler yönetmelikte belirtilmiştir ve yıkım ruhsatı ekinde belirtilmiştir.

Tapu sahibi, malikleri ve hissedarları adına Müteaahitlerce, yıkım yapılacak olan yapının belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki il özel idarelerince yıkım ruhsatı ve yıkım planı hazırlanır. 

Yıkım planında bina yüksekliği en fazla 6m ve bir yapının parçası şeklinde olan yapılarda yıkım planına gerek yoktur. Yıkım sırasında kurumları bildirmek gereklidir.  

Yıkım Ruhsatı ile ilgili her türlü yasal prosedürler yerine getirerek hizmet sunmaktayız.