BİNA DEPREM TESTİ VE RAPORU 

Bina Deprem Testi ve Raporuda Bina sağlamlık testi ve raporu ile hazırlanan rapor ile aynı kriterlere sahip olması gerekir. Bina deprem raporları binada hasarların oluşmaması için gerekli önlemlerin alaınması için gerekli bilgileri de içerir. Binanın kullanım şekline göre hesaplamalar yapılarak her binanın işlemeleri kriterlere göre değişiklik göstermektedir.

Bina deprem testi ve raporu hazırlanması için ilgili belediyeden alınan ruhsat aşamasında hazırlanan mimari projesi, statik projesi, elektrik projesi, mekanik projeleri ve zemin etüt raporları istenmektedir. Ruhsat işin burnları olması şartı yönetmelikte belirtilmiş ve ekleri ilgili belediyeler tarafından istenerek ruhsat hazırlanmakatdır. 

Ruhsatsız yapılarda bina deprem raporu hazırlanırken ise yapının mimari rölöve işlemi mimar tarafından yapılarak mimari rölöve işlemi yapılır, Mimar rölöve işlemi bitikten sonra kaşe imzasıyla rölöveyi onaylar. Mimar lisanlı olması gerekir, lisansı olmayan mimarların imza yetkileri olmamakta ve rölöve hazırlama yetkisi yoktur. Mimarlar lisanslarını Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliğine bağlı Mimarlar Odasına kayıtlı proje yapma lisansına sahip mimarların imza yetkisi vardır. 

Mimari Rölöve işleminden sonra statiker mühendis tarafından hazırlanan rölövenin kontrolü yapılır ve rölöve üzerine taşıyıcı elemanların rölöve projesinde yerleri gösterilir ve statik rölöve çıkarılır. Bu işlemi statiker mühendis tarafından hazırlanmaktadır. 

Bina Deprem Testi ve Raporu, deprem etkisindeki yapıların depremde etkisinin araştırılması sonuncunda yönetmelik doğrultusunda ve inşaat mühdislerinin kapsamında rapor kapsamı genişletilir. Bu yüzden raporların kapsamı düzeylerine göre raporlar hazırlanır. Yönetmelikte de bu durumdan bahsedilmektedir. Kapsamlı ve Asgari düzeyli olarak yapılmaktadır.

Bina deprem raporu, yönetmelikte belirtilen perfromans analizi kriterlerine göre hazırlanır. Bu radaki asıl amaç kriterlere göre binanın sağlam olup ıolmadığını anlamak için yapılır. Bina deprem raporu  işyeri uygunluk raporu şeklinde de ilgili raporlar kurumlar tarafından istenmekte ve hazırlanmaktadır.

Bina deprem raporlarının kapsamına göre sınırlı düzeyli ve kapsamlı olmak üzere iki şekilde hazırlanır. Kapsam düzeylerine göre kullanım amacına uygunluğuda hesaplanır. Bu işleme statik uygunluk raporu yani fenni rapor denir.

 

Deprem testi, yapıların ve inşaat projelerinin deprem etkilerine karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Deprem testleri sayesinde yapıların güvenliği, dayanıklılığı ve performansı belirlenir.

Deprem testlerinde genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

  1. Yapının analizi: Yapının malzeme özellikleri, geometrisi ve tasarım detayları incelenir.
  2. Deprem bölgelerinin belirlenmesi: Yapının bulunduğu bölgedeki deprem geçmişi göz önünde bulundurularak potansiyel riskler belirlenir.
  3. Hesaplamalar: Yapının deprem yüküne karşı dayanıklılığı hesaplanır. Bu hesaplamalar sırasında yapı elemanlarının taşıma kapasiteleri, yerel zemin koşulları ve yapı sistemleri dikkate alınır.
  4. Laboratuvar testleri (gerektiğinde): Yapı elemanlarının deprem etkilerine karşı dayanıklılığı laboratuvar ortamında simülasyonlar ve fiziksel deneyler ile test edilebilir.
  5. Raporlama ve değerlendirme: Test sonuçları raporlanarak yapının deprem riski değerlendirilir. Eğer yapının deprem performansı yetersiz bulunursa, gerekli güçlendirmeler veya iyileştirmeler önerilir.

Deprem testleri, yapıların ve insan hayatının güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılar için deprem testleri zorunlu hale getirilmiştir.