BİNA SAĞLAMLIK TESTİ VE RAPORU

Bina Sağlamlık Testi ve Raporu ve Deprem Dayanıklılık Testi ve Raporu hazırlanması için yönetmelikte belirtilen kriterlere göre hazırlanması gerekmektedir. TBDY 2018 Performans Analizi kriterlerini baz larak yapılması raporun içeriğini gösterir. 

Bina sağlamlık testi ve raporu, mevcut yapının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre dayanım hesaplaması yapılarak sınırlı ve kapsamlı çalışmaların içerdiği hesapları içerir. Bu raporlama mevcut binaların performans analizi şeklinde tanımlanmıştır. Bina bilgilerinin toplanması ile datalar oluşturulur. Burada önemli olan husus ise bunların mühendis sorumluluğunda olması gerekir. Statilker mühendisler tarafından yapılması doğruluğu açısından önem arz etmektedir. Özellikle Sicil sorgulaması yapılması ve tescilli mühenis olması gerekir. Ayrıca uzmanlığınında tanımlanması yani çalışma kriterlerine uygun olmasıda gerekir.. Daha deataylı bilgi için oda ve meslek kuruluşlarından bilgi alınarak tescilli firmaların yaptığı işlemleri öğrenebilirsiniz. 

Bina sağlamlık testi ve raporları, bina ile ilgili çeşitli testler yapılması gerekir. Yönetmelikte belirtilmiştir. Yapılan işlemlerin doğruluğu için denetci proje uygulama mühendisinden veya üniversitenin ilgili birimlerinden teyit yapılması doğruluğunun teyit için önemlidir. 

Ülkemizde bina deprem testi yapan firmalar arasında yer almaktayız. Lisanlarımız rapor ekinde sunularak ilgli kontrollerin yapılmasına olanak sağlamaktayız. Siz değerli müşterilerimize yardımcı olmak ve ülkemizde can ve mal güvenliğinin sağlanması için mühenislerin önemi büyük olmaktadır. Testinde doğru yapılarak testin sonuncunun iyi değerlendirilmesi gereklidir. Bİzde konuda etkin mühendislerimizle sahada ve üniversitelerde yer almaktayız. Detaylı bilgi için iletişim numaralarımızdan randevu oluşturarak bilgi alabilirsiniz.

Performans Analizi

Performans analizinde bina sağlamlık testi ve raporunun nasıl hazırlanacağını maddeler halinde bilirtmiştir.  Bina Sağlamlık Testi ve Raporu ve Deprem Dayanıklılık Testi ve Raporu bu maddelere göre bina sağlamlık testi ve raporu hazırlanamdan önce mevcut yapının performasını ve kapsitesini  belirlemek için bina geometrisinin oluşturulması gerekmektedir. Bina Sağlamlık Testi ve Raporu ve Deprem Dayanıklılık Testi ve Raporu, Bina gerometrisi oluşturmak için mühendis ve mimarlar tarafından bina rölövesi çıkarılır. çıkarılan bina rölöveleri mevcut statik projesi ile karşılaştırılır. Bina Sağlamlık Testi ve Raporu ve Deprem Dayanıklılık Testi ve Raporu bu karşılaştırma sırısında mevuttan farklılıklar var ise rölövedeki değerlerinde önemli olduğu için rölöveden hesaplamda yapılabilir. Bu işlemler sırası ile yapılır. 

Bina Sağlamlık Testi ve Raporu ve Deprem Dayanıklılık Testi ve Raporu, Rölövelerden sonraki diğer aşamada ise gözlemler ve ölçümlerin yapılması gerekir.  Deprem güvenliği açısından bina sağlamlık raporu ve deprem dayanıklılık testinin yapılması gerekmektedir.

Deprem Dayanıklılık Raporu

Bina Sağlamlık Testi ve Raporu ve Deprem Dayanıklılık Testi ve Raporu, binalardan alınacak malzemeler deneyleri yapılarak bilgi toplama işlemleri devam eder. 

Bu işlemlerden sonra zemin etüt yapılır taşıyıcı sistemnin oluşturulmasından bu kriterde önem arz etmektedir. Yapısal sistemin oluşturulmasınd atüm verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlemelr yapılırken inşaat mühendisi sorumluluğu altında yapılır. Bilgilerin azlığı ve çokluğuna göre minimum varsayımlarda bulunulması gerekmektedir. Bu varsayımlar bu aşamada önem arz etmektedir. Bu işlemler bize statik bilgi düzeyini gösterir ve iki kapsama ayırmaktadır. Bu bilgi düzeyleri ise şöyledir: Bir tanesi Asgari Düzeylidir. Diğeri İse Kapsamlı Düzeydedir. 

Bina Sağlamlık Testi

Bu ikisi arasında temel fark varsayımların olması ve verileirn tam olarak toplanamaması sebebiyle varsayımlar minimum seviyede tutularak yapılr.  Bu bilgi düzeylerine göre kat sayılar geliştirlmiştir ve bu TBDY 2018 belirtilmektedir. Sınırlı düzeyli ve Kapsamlı Düzeyli olarak isimlendirilien yönetmeliğimizdede bu durmdan bahsedilmektedir. Bina Sağlamlık Testi ve Raporu ve Deprem Dayanıklılık Testi ve Raporu, Kapsamlı düzeydebilgiler daha fazladır ve zahmetlidir. Detayları fazla olup fiyat farkınada etki etmektedir. 

Mevcut malzemelerin dayanımlarının ölçümleri ile level atlatılır. 

Bina Sağlamlık Testi ve Raporu veya Deprem Dayanıklılık Testi ve Raporu bilgiler toplanarak bina geometrisinin çıkaraılması için malzeme detaylarının ölçmleri, malzeme özellikleri, boyutları ve enleri hesaplamaya dahil edilir. Bu bilgilerle modelleme oluşturulur. Zemin etüt değerleri temel hesaplamalarında önemli rol oymakatadır. Bina Sağlamlık Testi ve Raporu veya Deprem Dayanıklılık Testi ve Raporu bu bilgiler kapsamında hazırlanır ve modellenir.

Bina Sağlamlık Testi ve Raporu nasıl hazırlanır?

Bina Sağlamlık Testi ve Raporu, mevcut yapının yönetmelik ve tasarım kriterlerine göre hesaplama yapılarak bu hesaplamaya performas analizi denilmekte ve performans analizininde belli kriterleri vardır. bu kriterler ışığında ilgili inşaat mühendislerinden statik mühendis branşındaki inşaat mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Bina sağlamlık raporu kapsamlı ve sınırlı olarak hesaplamalrı yapılmakatdır. Bina Sağlamlık Testi ve Raporu, Fiyat farklarıda bundan dolayı olmakatdır. Bizim önerimiz kapsamlı raporların hazırlanamsı ve önlem alınması gerekmektedir. Bu önlemler olası depremlere hazırlık açısından öenmlidir. Bina Sağlamlık Testi ve Raporu , Can ve mal güvenliği açısından Tbdy belirtilen kriterlerde önemlidir. Ülkemizde Bina sağlamlığına yeterince önem verilmemektedir.Bina Sağlamlık Testi ve Raporu, Bilinçli toplum oluşturulması ve bilinçin arttırılması olası depremde bizi ve yakınlarımızı korumak için önemlidir.

Bina Sağlamlık Testi ve Raporu, yönetmelikte yapılması gerekenler belirtilmiştir. Yönetmelikteki maddelere göre hazırlanması gerekir.

Yapılarda bina sağlamlık testi ve raporu yönetmelikteki kriterlere göre kapsamlı ve sınırlı olmak üzere iki şekilde hazırlanır. Kasplamı hazırlanan raporda mevut yapının statik projesinin olması gerekir. Bu proje üzerinden tahkikler yapılarak projenin imalat sırasında yapılan eksikler belirtilir ve bu eksiklerden varsayımda katsayı düşümü ve gerçekleşme oranları hesaplanır. Sınırlı düzeyde hazırlanan bina sağlamlık testi ve raporları proje olmadığından minumun pursantaj şeklinde hazırlanarak kapsam seviyesi azaltılır ve daha güvende kalmak amacı ile mevcut yapıda sağlamlık yapılması istenir. Güçlendirme projeleri hazırlanarak ve uygulanarak bina sağlam hale getirilmeye çalışılır.

Bina Sağlamlık Testi ve Raporu, Kapsamlı ve Sınırlı Düzeyli olmak üzere iki şekilde hazırlanmaktadır. Ruhsatlandırma aşamasına göre düzeyler belirlenir. Kapsamlı ve sınırlı düzeyler yönetmelikteki kriterlere göre belirlenmektedir. Önemli hususlardan birdir. Teknik üniversite onaylı bina sağlamlık testi ve raporlarıda düzenlenebilmektedir. Teknik üniversite kontrolünde deprem testleri hazırlanarak raporlama üniversiteden yapılmakta ve daha güvenli ve daha kapsamlı hazırlanmaktadır.