Deprem testi, yapıların ve inşaat projelerinin deprem etkilerine karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Deprem testleri sayesinde yapıların güvenliği, dayanıklılığı ve performansı belirlenir.

Deprem testlerinde genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

  1. Yapının analizi: Yapının malzeme özellikleri, geometrisi ve tasarım detayları incelenir.
  2. Deprem bölgelerinin belirlenmesi: Yapının bulunduğu bölgedeki deprem geçmişi göz önünde bulundurularak potansiyel riskler belirlenir.
  3. Hesaplamalar: Yapının deprem yüküne karşı dayanıklılığı hesaplanır. Bu hesaplamalar sırasında yapı elemanlarının taşıma kapasiteleri, yerel zemin koşulları ve yapı sistemleri dikkate alınır.
  4. Laboratuvar testleri (gerektiğinde): Yapı elemanlarının deprem etkilerine karşı dayanıklılığı laboratuvar ortamında simülasyonlar ve fiziksel deneyler ile test edilebilir.
  5. Raporlama ve değerlendirme: Test sonuçları raporlanarak yapının deprem riski değerlendirilir. Eğer yapının deprem performansı yetersiz bulunursa, gerekli güçlendirmeler veya iyileştirmeler önerilir.

Deprem testleri, yapıların ve insan hayatının güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılar için deprem testleri zorunlu hale getirilmiştir.


DEPREM RİSK RAPORU

Teknik rapor hazırlanması aşamasında bazı değerlerin tespit edilmesi ve bu tespit edilen değerleri sonucunda binanın can ve mal güvenliği açısından gizli olduğu tespiti halinde Kentsel dönüşüm dosyası hazırlanır.

Kentsel dönüşüm dosyası hazırlanırken 2019 riskli yapı yönetmenliğini tabi alanlarda geçerlidir. Kentsel dönüşüm kanunda yararlanabilmek için tüm binaların bakanlık yetkili kuruluşları olan Kentsel dönüşüm büroları tarafından hazırlanmakta ve bu Kentsel dönüşüm dosyaları hazırlanırken mal sahibi e-Devlet üzerinden seçmiş olduğu

Kentsel Dönüşüm Aşamaları

Kentsel dönüşüm firmasına yetki verilerek dosya ilk aşaması tamamlanmış olur. ilk aşamadan sonra yapılacak işlemler de karot okuması yılların yapılarak İnanın risk analizi tespit edilir ve riskli yapı arat sisteminde neden sistem aracılığıyla bakanlığın ilgili birimine bildirilir. Bildirimi aşamasında istenen belgeler ve dökümanlar hazırlanarak ilgili belediyeye sunulur. Bakanlığın bildirmiş olduğu belgeleri belediye tarafından onay aşaması yapılarak yıkım aşamasına geçilir.

Yıkım yapılırken yapı ruhsatı ve şantiye şefi gereklidir. Deprem risk haz raporları hazırlanırken hasarlı ekonomik ömrünü tamamlamış binalar bildirilmesi gerekmektedir aksi durumda ilgili maddeler gereği yaptırımı tabiidir ve bildirilmesi yasa dışıdır. Deprem riski raporları hazırlanırken uzman ekip ve uluslararası tecrübeye sahip bakanlık yetkili kuruluşları tarafından bir binada mevcut depreme dayanıksız ne kadar ömrü tamamlamış olduğu tesbiti yapılır.
 

Kentsel Dönüşüm 

Kentsel dönüşüm, şehirlerdeki eski ve riskli yapıların yeniden değerlendirilmesine ilişkin süreçlerdir. Dayanıklılığını değerlendirmeye yöneliktir.

Riskli Yapı Yönetmeliği RBTE 2019

Yapılar için kullanılan katkı kredisi, vergi muafiyeti gibi depreme dayanıksız yapı bildirmesi durumunda bu işlemler kurum tarafından sağlanır 6306 sayılı kazan değişim kanunu gereği afet riskli yapıların yenilenmesi ile ilgili kanun 31.05.2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereği riskli yapıları olan binaları vergi ve harç muafiyetlerinden yararlanılarak ücretsiz şekilde binanın yapılması sağlanmıştır.

Kentsel dönüşüm risk raporu

Kentsel dönüşümü yapılırken bazı faydaları da sağlar. Bunlardan birincisi binanın depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti ikinci aşamada bilgi amaçlı performans analizleri ve raporlar hazırlanması üçüncü aşamada yeni inşaat için tapu belediye ve noter harç vermek vergi muafiyet gerçekleşmesi bina ortak karar protokolülerinin hazırlanması büyük sahipleri ve kiracılar için kentsel dönüşüm kaydını çıkar.

Özel kredi kullanılması

durumunda kredi masraf indirimi ve deprem risk raporu ek yardım alınması mülk sahipleri kiracılar için bakanlıktan kasadan düşün kira yardımlarının temin edilmesi bina gayrimenkul değer tespitini yapılmasında değer artışı gözlenmesi bina gayrimenkul değerleme tespiti yapılması anlaşmayan kat malikleri hisselerinin satın alış alınması ve kamulaştırılması bina için projelerin yeni projelerin hazırlanması anlaşmayan malikler hakkında soruşturma açılması ilgili belediyelerden inşaat ruhsatlarının alınmasıdır.

Yeni yapılacak yapı için yapı denetimin atanması ve inşaat bakanlıkça lisanslı müteahhitler tarafından yapılmasıdır.

Kentsel dönüşüm yapılırken başvurulması gereken evraklar

arasında başvuru dilekçesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm şehirlerin bir bölümünün yapılması ve ciddi anlamda büyük bir kısmını proje kapsamına alınması sayesinde can ve mal güvenliğini sağlanması amaçlanmıştır ve depreme karşı etkilerini azaltmak amacıyla yapılmaktadır.

Mevcut yapının stoklar şeklinde hazırlanan yapılarda depreme karşı etkileri araştırılarak insanların riskli yapılar kullanmasını dışına çıkılmasında amaçlanmış ve bu sayede depreme karşı can ve mal güvenliğini en az da indirmeye amaçlamıştır.

 

Bina risk analizi Nasıl Yapılır?

Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, Lisansa sahip firmaların Riskli Yapı Yönetmeliğine göre deprem testinin hazırlanamsı işidir. Bu işlemler yönetmelikten yazılan 5606 sayılı yasa gereği yapılır. Kentsel dönüşüm firması bu işlemleri yaparken bakanlığın sayfasından çevre ve şehircilk bakanlığına bildirilir. 

Deprem riski nedir?

Binalarda olası riski dağıtmak için banaya 3d similatör programı ile çizim yapılana yapının deprem kuvvetlerine ne kadar dayanacağının tespit edilmesi işlemidir. İlgili Statik Mühendisleri tarafından yapılır.

Binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Yönetmelikte belirtilen maddeler mevcut yapıda yapılması gereken işlemler yapılarak ilk adım atılır. Riskli yapı yönetmeliği 2019 da çıkarılan yönetmelikte yer alan maddelere göre işlemler yapılır ve raporlanır. İlgili belediyeler onayı ile onaylanarak riskli yapı yıkım işlemleri için yıkım ruhsatı işlemlerine başlanır. Tek malik bildirmesi ile gerçekleşen deprem risk raporları sisteme bakanlık araad sisteminden bildirilir. Malikler e-devlet üzerinden yetkili firmaları seçerek lisanslı firmayı seçer ve yetki verir. Diğer maliklerin istekleriyle dosya itirazları yoksa onaya giderek belediye onayından geçen dosya ilgililerin onayı ile yıkım ruhsatı aşamasına geçilir.

Deprem Risk Raporu nasıl alınır?

Deprem risk raporu alımak için yetkili firmalar tarafından alınana belgeli yetki sahibi firmalar tarafından yapılır. Deprem risk raporu hazırlanmasında belirli prosürler vardır. Riskli yapı tesbit yönetmeliğinde belirtilen maddelerde nasıl yapılacağı anlatılmakata ve bu işlemler bir sıra şeklinde hazırlanarak rsik raporları hazırlanmaktadır. 

Derpem risk raporu hazırlanmadan önce yapılması gerekenler sırası ile karot, sıyırma, röntgen ve projeler temin edilerek yönetmellikte belirtilen değerler aşılıp aşılmadığının hesaplaması yapılarak raporlama yapılır.

Deprem risk raporu, depremde olası yapının riskli olup-olmadığının tesbiti için önemlidir. Deprem risk raporu, riskli yapının oluşması durumunda kentsel dönüşüm için ilk aşamadır. Kat maliklerinin isteği doğrultusunda kentsel dönüşüm işlemleri yapılabilir. Burada önemli kriter maliklerden birinin risk raporunu hazırlatarak binanın durumunu öğrenmesi gerekir.