PERİYODİK KONTROL

2014 yılında periyodik kontroller ve ölçümler alanında hizmet vermek üzere kurulmuş olup, 100 yerli sermaye ve Türk Mühendislerince kurulan ve
faaliyetlerine başlayan kuruluşumuz 2021 Ocak ayında isim değişikliği yaparak  tamamen tüzel kişiliğe haiz özel bir kurum niteliği kazanmış ve kısa sürede dürüst, iş ahlakına uygun, profesyonel ve tarafsız bir yaklaşımla sürdürdüğü çalışmalarıyla sektörünün en güvenilir kuruluşlarından biri olmuştur
size ulusal ve uluslararası kapsamda en geniş ve güvenilir akreditasyon olanakları ve kurumsal yapısı ile Kalite Sistem Belgelendirmede, CE
Ürün Belgelendirmede, Muayene, Personel Belgelendirme, Deney Laboratuvarı Hizmetleri ve Eğitim hizmetleri ile ürün ve hizmetinize, markanıza ve
firmanıza ulusal ve uluslararası alanlarda saygınlık ve katkı sağlamayı hedeflemektedir. Tarafsızlık ilkesi doğrultusunda belgelendirme taleplerini merkez ofisinden almakta ve yurt içerisinde TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

Raf Periyodik Kontrolleri

Raf periyodik kontrolleri ise, depolama sistemlerinde kullanılan rafların güvenliğini ve dayanıklılığını değerlendirmeye yöneliktir.

SİSTEM BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ
SİSTEM BELGELENDİRME

 

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
 • AS/EN 9100 Havacılık Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi
 • ISO 22716 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Sistemi
 • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetim Sistem

GMP İyi Üretim Uygulamaları
ISO Belgesinin Faydaları
Belge sayesinde, hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabet şansınız artarak rakiplerinize göre daha avantajlı duruma gelirsiniz.
Belgenin yaptırımlarına uyarken, kuruluşunuzun veya firmanızın yönetim standartlarının oluşmaya başladığını ve kurumsallaşmayı
gerçekleştirdiğinizi görürsünüz. Belge sayesinde müşterilerinizi iyi anlar, onlarla aynı dilden konuşmaya başlayarak müşteri oda klı bir
firma haline gelir. Bu da pazar payınızı arttırmanızda önemli rol oynar.
Kuruluşun faaliyetleri, kişilerin ellerinden çıkarak daha bağımsız ve profesyonel bir yönetime kavuşur.
Kalite belgesinin standartlarına uyarak, kalitesiz ve hatalı mallardan doğan zararlarla daha nazir karşılaşarak, maddi fayda
sağ lar.
Tedarikçiler ile daha iyi ilişkiler kurmayı sağlar.
Dünya ülkeleri ile entegre olmaya yardımcı olur.

Helal belgelendirme, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk
içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir.
Helal Belgesinin Faydaları
Helal Belgesi’nin hem üreticiye hem de tüketiciye aradaki güven ilişkisini kurmak bakımından birçok faydası bulunmaktadır.
Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

Helal Belgesi, üretici ve tüketici arasında bir güven bağı oluşmasını sağlar.

Uluslararası kamuoyunda geçerliliği kanıtlanmış olan ISO 22000 Standardını baz alarak üreticilerin daha kaliteli ve güvenli ü ret im
yapmalarını sağlar.

Üretici için, ürünlerini küresel “helal gıda” pazarına arz etme fırsatı sunar.

Küresel pazarda artan Helal Belgeli ürün talebi içerisinde, üreticinin rekabet gücünü korumasına olanak verir.

ÜRÜN BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ
CE ÜRÜN BELGELENDİRME


CE belgesi, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (European Economic Area ) satılan ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına
uygunluğunu gösteren bir sertifika işaretidir. Bu belge, bir kalite sertifikası değildir; bu belgeye sahip ürünler çevreye
zararının olmadığını kanıtlamış olurlar. CE, 1985’ten bu yana imalatçının ya da ithalatçının üretim yeri neresi olursa olsun,
ürünün geçerli olan AB mevzuatlarına uygun olduğunu belirtir. CE işaretine sahip olan ürünler, tüm yasal gerekliliklere uygun
olduğunu kanıtlar.
Bazı ürünlerin AB pazarında satılması için CE işareti taşıması
zorunludur . Bu nedenle yasal ve güvenilir bir şekilde Avrupa’da
ürün satışı yapmak için bu belgeye ihtiyaç vardır.

Makine

Endüstriyel Sıcak Su Kazanları

Kişisel Korunma Donanımları

Yolcu Taşıma Araçları Asansörler

Terminal Cihazları

Yapı Malzemeleri

Tıbbi Cihazlar

Oyuncaklar

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ


Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal
yet erliliklerde
belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir. En az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve me sle ğe giriş şartları
kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır; bunların dışındaki tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi g eçe rlidir.
Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgeleme şansına sahi p olmaktadırlar.
Bunu sağlayabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Mesleki yeterlilik be lge sinin hem
işveren hem de çalışanlar için avantajları vardır. Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alı nan belge,
kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı verirken; işverenler mesleğin gerekt ird iği nitelikli ve
belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir. İşin gerektirdiği bilgi ve beceriler e s ahip, değişen
koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması il e zaman ve
para kaybı engellenmiş olmaktadır. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kal ite sinin
artmasına katkıda bulunmaktadır.

İnşaat

Makine

Metal

Enerji

Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Elektrik ve Elektronik

Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Ticaret

Turizm, Konaklama, Yiyecek İçecek Hizmetleri

Gıda

İş ve Yönetim

Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Cam, Çimento ve Toprak

Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK KONTROLLERİ


Basınçlı kapların periyodik kontrollerinde genellikle Hidrostatik Test (Basınç testi) uygulanmaktadır, ancak işletme veya tesisin uygun
olmadığı durumlarda veya basınçlı kabın durdurulamadığı hallerde tahribatsız muayene yöntemi de uygulanabilmektedir
Times Uluslararası Belgelendirme basınçlı kapların periyodik kontrollerini Akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş uzman personelleri
tarafından gerçekleştirmekte ve akredite kontrol raporlarını tarafınıza sunmaktadır

Kompresör Kontrolü

Hava Tankı Kontrolü

Hidrofor Kontrolü

Genleşme Tankı Kontrolü

Kalorifer Kazanı Kontrolü

Sıcak Su Kazanı Kontrolü

Buhar Kazanı Kontrolü

Kızgın Yağ Kazanı Kontrolü

Ütü Kazanı Kontrolü

Boyler Kontrolü

Otoklav Kontrolü

Elektrikli Kazan Kontrolü

Emniyet Ventili Kontrolü


BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK KONTROLLERİMİZ

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLLERİ


Kaldırma İletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinde, ekipmanının tipine ve standartlarda belirtilen şartlara göre görsel kon troller,
ölçümler ve Statik Dinamik ağırlık testleri yapılır. Bu testler ve kontroller sonucunda ekipmanlar yeterli güç ve donanıma sahip olmalıdır.
Times Uluslararası Belgelendirme kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrollerini Akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş uzman
personelleri tarafından gerçekleştirmekte ve akredite kontrol raporlarını tarafınıza sunmaktadır.

Vinç Kontrolü

Kule Vinç Kontrolü

Mobil Vinç Kontrolü

Forklift Kontrolü

Transpalet Kontrolü

Caraskal Kontrolü

Platform Kontrolü

Yük Asansörü Kontrolü

Kaldırma Lifti Kontrolü

Rampa Kontrolü

Kriko Kontrolü

Çektirme Kontrolü

İŞ SAĞLIĞI (ORTAM) ÖLÇÜMLERİ


İş Sağlı ( ölçümleri işyerinde bulunan maddelerin ve ortam koşullarının zararlı etkilerinden çalışanları korumak, güvenli bir çalışma
ortamı sağlamak amacıyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeler şeklinde yapılmaktadır
Times Uluslararası Belgelendirme İş sağlığı ( ölçümlerinde Akredite olmuş deney laboratuvar kuruluşlarınca yapılabilen
ölçümlerle ilgili tarafınıza teknik destek hizmeti sunmaktadır

Gürültü Ölçümü

Titreşim Ölçümü

Toz Ölçümü

Gaz Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Kimyasal (VOC) Ölçümü

Kişisel Maruziyet
Ölçümleri

ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ


Elektrik tesisatı periyodik kontrolleri, tesislerin elektrik tesisatının uzman ekipler ve teknolojik kalibrasyonlu cihazlarla elektriksel ve
fiziksel durumunun ölçülüp raporlandığı, elektriksel tüm detayların analiz edildiği, sorunların önceden tespitinin sağlandığı önemli bir
raporlama hizmetidir
Times Uluslararası Belgelendirme elektrik tesisatı periyodik kontrollerini Akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş uzman personelleri
tarafından gerçekleştirmekte ve akredite kontrol raporlarını tarafınıza sunmaktadır

Elektrik İç Tesisat Kontrolü

Topraklama Ölçümü

Termal Kamera Ölçümü

Kaçak Akım Rölesi Testi

Paratoner Tesisatı Kontrolü

Jeneratör Kontrolü

Katodik Koruma Ölçümü

Akümülatör Kontrolü

Transformatör Kontrolü

TESİSAT PERİYODİK KONTROLLERİ


Tesisatların periyodik kontrolleri, ilgili yönetmelikler ve standartlar çerçevesinde belirli ölçümler, testler uygulanarak sistemin tüm
ekipmanlarının yeterli performansta çalışıp çalışmadığının ve çalışanların ortamında risk oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacı ile
gerçekleştirilir
Times Uluslararası Belgelendirme tesisatların periyodik kontrollerini yetkili uzman personelleri ile gerçekleştirmekte ve tarafınıza
anlaşılır, açıklayıcı ve ayrıca bakım işlemleriniz için rehber olabilecek kontrol raporlarını sunmaktadır


YANGIN TESİSATI KONTROLLERİ
HAVALANDIRMA TESİSATI KONTROLLERİ
KLİMA TESİSATI KONTROLLERİ

TESİSAT PERİYODİK KONTROLLERİ


İş makinalarının periyodik kontrolleri, makinaların güvenli bir şekilde çalışmasını ve operatörlerin, çalışanların sağlık ve güvenlik
risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır
Times Uluslararası Belgelendirme iş makinalarınızın periyodik kontrollerini Akreditasyon denetiminden geçmiş uzman personelleri ile
yapmaktadır


İŞ MAKİNASI KONTROLLERİMİZ

Dozer

Beko Loder

Loder

Ekskavatör

Greyder

Finisher

Skreyper

Mikser

Silindir

TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ


İşletmelerdeki makine ve ekipmanların muayene sırasında işin durdurulmasının mümkün olmadığı durumlarda ve işletmedeki zorlu
koşullardan dolayı klasik test yöntemlerinin yapılamadığı durumlarda tahribatsız muayene yöntemleri kullanılmaktadır
Tahribatsız
muayene yöntemi ile malzemede herhangi bir deformasyon oluşturmadan inceleme yapılabilir Bu yöntem ile malzeme
yüzeyindeki veya yüzey altından oluşan süreksizlikler kolaylıkla saptanabilir Hata ve kusur tespiti dışında kapalı bir malzemenin içinde
bulunan bir diğer malzemenin miktarını ölçmede, metal yüzeylerdeki boya kalınlığı saptamada, monteli parçaların durum tespitlerinde,
radar sistemlerinde kullanılmaktadır İncelenecek olan bölgeye ultrasonik ses dalgaları, X ışınları gibi yüksek enerjili ışınlar gönderilir ve
test gerçekleştirilir


TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİMİZGözle Muayene

Penetrant Muayene

Manyetik Partikül Muayenesi

Ultrasonik Muayene

Radyografik Muayene

Eddy Current Muayenesi

Phased Array Muayenesi

 

TAKIM TEZGAHLARI VE İSKELE PERİYODİK KONTROLLERİ


Takım Tezgahları ve İskelerin periyodik kontrolleri Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili üretim ve kullanım standartları göz önünde
bulundurularak, belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında iskeleler için 6 ay, takım tezgahları
için ise bir yılı aşmaması gerekir
Times Uluslararası Belgelendirme olarak Takım Tezgahlarınızın periyodik kontrollerini Akreditasyon denetiminden geçmiş uzman
personellerimiz tarafından yapmaktayız ve ilgili raporları tarafınıza sunmaktayız


TAKIM TEZGAHLARI KONTROLLERİMİZKesme Tezgahları

Pres Tezgahları

Matkap Tezgahları

Kaynak Tezgahları

Taşlama Tezgahları

Bohrwerk
Tezgahları


İSKELE KONTROLLERİMİZ


Cephe İskeleleri

Yükseltilebilen İş Platformları

Mobil İskeleler

Asılı Erişim Donanımları

Ahşap İskeleler

CNC Tezgahları

Tesfiye Tezgahları

Torna Tezgahları

Freze Tezgahları

Planya Tezgahları

Taşlama
Tezgahları

ACİL DURUM KROKİSİ (TAHLİYE PLANI)


İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, her iş yerinin herhangi bir afet, kaza ya da başka bir durumla karşı karşıya gelmesi
halinde tahliye planının önceden yapılması iş yerleri için zorunlu kılınmıştır
Times Uluslararası Belgelendirme olarak iş yerinizin Tahliye Planı'nı tam ve eksiksiz şekilde hazırlayıp müşterilerimize teslim ediyoruz İş yerinizin
Tahliye Planı'nı hazırlarken siz ve çalışanlarınız için en detaylı incelemeyi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterileriniz ve ziyaretçilerinizi de
dikkate alıyoruz Uzman kadromuz tarafından çizilen iş yeri Tahliye Planları binanın her katı için ayrı ayrı tasarlanmaktadır.

MAKİNA-ELEKTRİK YERLEŞİM PROJESİ


Makine Yerleşim Planı, işletmenin
faaliyetlerini sürdürürken kullanmakta
olduğu makine ve ekipmanın teknik bir
envanterinin Makine ve Elektrik
mühendisi tarafından çıkartılmasıdır
İlgili mülki idarenin istemiş olduğu teknik
çerçeve ve ölçekte müracaat sahibi kişi
veya tüzel kişiliğin kurulu olan makine
parkı ile kurulu olan enerji gücü,
işletmenin havalandırma oranı gibi
parametreleri işletmenin krokisi
üzerinde detaylı bir şekilde belirtilir
Times Uluslararası Belgelendirme,
alanında uzman personelleri ile işletme
genelinde proje için gerekli verileri alarak
Makine Yerleşim Planını hazırlar
Tamamlanan projeler SMM yetki belgeli
mühendislerimiz tarafından onaylı olarak
işletme yetkilisine teslim edilir Bu
hazırlanan proje Belediye veya Organize
Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine verilir
Tesis ve işletmelerin işyeri ruhsatı almaları için istenilen belgeler arasında üretim proseslerinde kullandıkları makinelerin ne kadar güç
tüketimi olduğunu beyan eden bir proje istenir Buna Makine Yerleşim Planı denir.

 

Periyodik Kontroller, İş Sağlığı (Ortam) Ölçümleri, Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla 2014 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, Türkak akreditasyonu TS EN ISO/IEC 17020 standardında hizmet vermeye devam etmektedir.

 

ü  Basınçlı Kaplar Kontrolleri

ü  Kaldırma-İletme Ekipmanları Kontrolleri

ü  Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümleri

ü  Yangın Tesisatı Kontrolleri

ü  Havalandırma Tesisatı Kontrolleri

ü  İş Makinası Kontrolleri

ü  İskele Kontrolleri

ü  Takım Tezgahı Kontrolleri

ü  Tahribatsız Muayeneler

ü  Ortam Ölçümleri

ü  Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

ü  Makine-Elektrik Yerleşim Projesi

ü  Acil Durum Krokisi (Tahliye Planı) Çizimi

 

İmes Muayene Mühendislik bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik anlayışı ile hareket eden, uygun metotlarla, teknolojik cihaz ve uzman personelleri ile TÜM TÜRKİYE DE 7/24 hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

-Başlıca Referanslarımız:

Fıstıkağacı – Üsküdar – Ihlamurkuyu- Dudullu Metro İnşaatı ölçümleri, Avrupa yakasındaki M2 hattında bulunan tüm istasyonların ölçümleri…

Vakıfbank , Borsa İstanbul, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi, Saygı Hastanesi, Plato AVM, Ağaoğlu Siteleri, Büyükyalı İstanbul Projesi, Dumankaya İnşaat, Dubble Tree Hilton, Saygı  Hastanesi, Holiday INN Otelleri, Aya Göktürk Sitesi, Mayavera Sitesi, MEDIA MARKT, İmes San. Sitesi, Doğu San. Sitesindeki üretim tesisleri, 3. Köprü İnşaatı Ölçümleri… Vb.

Times Uluslararası Belgelendirme, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında firmaların kullanımında bulunan makine, ekipman ve tesisatların emniyetli ve doğru
çalışmasını sağlamak, çalışanların güvenliğine zarar vermesini önlemek amacıyla periyodik olarak yapılması zorunlu olan kontrollerini ve ölçümlerini
yapan, bu konularda Türkak’tan akredite olmuş bir firmadır.
Bu kapsamda 2014 yılında periyodik kontroller ve ölçümler alanında hizmet vermek üzere kurulmuş olup, Türkak akreditasyonu TS EN ISO/IEC 17020
standardında hizmet vermeye devam etmektedir
Firmamızda Türkak akreditasyon denetimlerinden geçmiş, ilgili mühendislik odalarından ve TSE den periyodik kontrol ve ölçümler ile ilgili sertifikaları
bulunan, alanında uzman makine mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri bulunmaktadır
Ekibimiz en güncel ulusal ve uluslararası yönetmeliklere, standartlara hakim olarak, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik anlayışı ile hareket ederek, en uygun
metodlarla teknolojik cihazları ile test, kontrol ve ölçümlerinizi yapmaktadır Saygılarımızla...

 

PERİYODİK KONTROLLER HAKKINDA

PERİYODİK KONTROLLER NEDEN YAPILIR?


İş ekipmanları ile ilgili 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca 25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Madde 7 gereği, iş yerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken
asgari şartlar belirlemiş ve periyodik kontrollerin mevzuatlarda belirtilen zamanlarda yapılması zorunlu kılınmıştır
*
İş ekipmanları muayene edilirken Yönetmelikte belirtilen standartlar ve temel gereklilikler esas alınır
*
Muayene edilen ekipmanların durumu iş yerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri yönünden bir rehber olmaktadır
*
Bu rehber ile tespit edilen bulguların giderilmesi işletmelerdeki iş kazalarının önlenmesi, ayrıca ekipmanların sorunsuz çalışması ile işletmenin üretim
kaybının olmaması sağlanacaktır
*
Kısacası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürütmesinde olan bu yönetmelik hem işçiyi hem de işvereni koruma altına alan bir yönetmeliktir


HANGİ EKİPMANLARIN KONTROLLERİ YAPILIR?


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne
göre bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ya da
tesisatlar muayene edilir


Bu ekipmanlar yönetmelikte;


1
Basınçlı kaplar
2
Kaldırma İletme Ekipmanları
3
Tesisatlar
4
Tezgahlar olmak üzere dört ayrı grupta ele alınmıştır.


AKREDİTASYON NEDİR?


Akreditasyon muayene kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmeleri, kontrolleri ve sonucunda oluşturdukları belgeleri denetleyen ve
geçerliliğini desteklemek, artırmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir kalite sistemidir
İş ekipmanları periyodik kontrolleri ile ilgili muayene kuruluşlarının akreditasyon şartlarını belirten TS EN ISO/IEC 17020 2012
Uygunluk Değerlendirmesi Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar standardı çerçevesinde yapılmaktadır.

 

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK KONTROLLERİ


Basınçlı kapların periyodik kontrollerinde genellikle Hidrostatik Test (Basınç testi) uygulanmaktadır, ancak işletme veya tesisin uygun
olmadığı durumlarda veya basınçlı kabın durdurulamadığı hallerde tahribatsız muayene yöntemi de uygulanabilmektedir
Times Uluslararası Belgelendirme basınçlı kapların periyodik kontrollerini Akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş uzman personelleri
tarafından gerçekleştirmekte ve akredite kontrol raporlarını tarafınıza sunmaktadır

Kompresör Kontrolü

Hava Tankı Kontrolü

Hidrofor Kontrolü

Genleşme Tankı Kontrolü

Kalorifer Kazanı Kontrolü

Sıcak Su Kazanı Kontrolü

Buhar Kazanı Kontrolü

Kızgın Yağ Kazanı Kontrolü

Ütü Kazanı Kontrolü

Boyler Kontrolü

Otoklav Kontrolü

Elektrikli Kazan Kontrolü

Emniyet Ventili Kontrolü

 

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLLERİ


Kaldırma İletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinde, ekipmanının tipine ve standartlarda belirtilen şartlara göre görsel kon troller,
ölçümler ve Statik Dinamik ağırlık testleri yapılır. Bu testler ve kontroller sonucunda ekipmanlar yeterli güç ve donanıma sahip olmalıdır.
Times Uluslararası Belgelendirme kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrollerini Akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş uzman
personelleri tarafından gerçekleştirmekte ve akredite kontrol raporlarını tarafınıza sunmaktadır.

Vinç Kontrolü

Kule Vinç Kontrolü

Mobil Vinç Kontrolü

Forklift Kontrolü

Transpalet Kontrolü

Caraskal Kontrolü

Platform Kontrolü

Yük Asansörü Kontrolü

Kaldırma Lifti Kontrolü

Rampa Kontrolü

Kriko Kontrolü

Çektirme Kontrolü

 

ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ


Elektrik tesisatı periyodik kontrolleri, tesislerin elektrik tesisatının uzman ekipler ve teknolojik kalibrasyonlu cihazlarla elektriksel ve
fiziksel durumunun ölçülüp raporlandığı, elektriksel tüm detayların analiz edildiği, sorunların önceden tespitinin sağlandığı önemli bir
raporlama hizmetidir
Times Uluslararası Belgelendirme elektrik tesisatı periyodik kontrollerini Akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş uzman personelleri tarafından gerçekleştirmekte ve akredite kontrol raporlarını tarafınıza sunmaktadır

Elektrik İç Tesisat Kontrolü

Topraklama Ölçümü

Termal Kamera Ölçümü

Kaçak Akım Rölesi Testi

Paratoner Tesisatı Kontrolü

Jeneratör Kontrolü

Katodik Koruma Ölçümü

Akümülatör Kontrolü

Transformatör Kontrolü

 

İŞ SAĞLIĞI (ORTAM) ÖLÇÜMLERİ


İş Sağlı ( ölçümleri işyerinde bulunan maddelerin ve ortam koşullarının zararlı etkilerinden çalışanları korumak, güvenli bir çalışma
ortamı sağlamak amacıyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeler şeklinde yapılmaktadır
Times Uluslararası Belgelendirme İş sağlığı ( ölçümlerinde Akredite olmuş deney laboratuvar kuruluşlarınca yapılabilen
ölçümlerle ilgili tarafınıza teknik destek hizmeti sunmaktadır

Gürültü Ölçümü

Titreşim Ölçümü

Toz Ölçümü

Gaz Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Kimyasal (VOC) Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 

TESİSAT PERİYODİK KONTROLLERİ


Tesisatların periyodik kontrolleri, ilgili yönetmelikler ve standartlar çerçevesinde belirli ölçümler, testler uygulanarak sistemin tüm
ekipmanlarının yeterli performansta çalışıp çalışmadığının ve çalışanların ortamında risk oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacı ile
gerçekleştirilir
Times Uluslararası Belgelendirme tesisatların periyodik kontrollerini yetkili uzman personelleri ile gerçekleştirmekte ve tarafınıza
anlaşılır, açıklayıcı ve ayrıca bakım işlemleriniz için rehber olabilecek kontrol raporlarını sunmaktadır


YANGIN TESİSATI KONTROLLERİ
HAVALANDIRMA TESİSATI KONTROLLERİ
KLİMA TESİSATI KONTROLLERİ

 

İş makinalarının periyodik kontrolleri, makinaların güvenli bir şekilde çalışmasını ve operatörlerin, çalışanların sağlık ve güvenlik
risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır Times Uluslararası Belgelendirme iş makinalarınızın periyodik kontrollerini Akreditasyon denetiminden geçmiş uzman personelleri ile yapmaktadır


İŞ MAKİNASI KONTROLLERİMİZDozer

Beko Loder

Loder

Ekskavatör

Greyder

Finisher

Skreyper

Mikser

Silindir

 

TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ

 

İşletmelerdeki makine ve ekipmanların muayene sırasında işin durdurulmasının mümkün olmadığı durumlarda ve işletmedeki zorlu
koşullardan dolayı klasik test yöntemlerinin yapılamadığı durumlarda tahribatsız muayene yöntemleri kullanılmaktadır
Tahribatsız muayene yöntemi ile malzemede herhangi bir deformasyon oluşturmadan inceleme yapılabilir Bu yöntem ile malzeme
yüzeyindeki veya yüzey altından oluşan süreksizlikler kolaylıkla saptanabilir Hata ve kusur tespiti dışında kapalı bir malzemenin içinde
bulunan bir diğer malzemenin miktarını ölçmede, metal yüzeylerdeki boya kalınlığı saptamada, monteli parçaların durum tespitlerinde,
radar sistemlerinde kullanılmaktadır İncelenecek olan bölgeye ultrasonik ses dalgaları, X ışınları gibi yüksek enerjili ışınlar gönderilir ve
test gerçekleştirilir


TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİMİZGözle Muayene

Penetrant Muayene

Manyetik Partikül Muayenesi

Ultrasonik Muayene

Radyografik Muayene

Eddy Current Muayenesi

Phased Array Muayenesi

 

TAKIM TEZGAHLARI VE İSKELE PERİYODİK KONTROLLERİ


Takım Tezgahları ve İskelerin periyodik kontrolleri Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili üretim ve kullanım standartları göz önünde
bulundurularak, belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında iskeleler için 6 ay, takım tezgahları
için ise bir yılı aşmaması gerekir
Times Uluslararası Belgelendirme olarak Takım Tezgahlarınızın periyodik kontrollerini Akreditasyon denetiminden geçmiş uzman
personellerimiz tarafından yapmaktayız ve ilgili raporları tarafınıza sunmaktayız


TAKIM TEZGAHLARI KONTROLLERİMİZKesme Tezgahları

Pres Tezgahları

Matkap Tezgahları

Kaynak Tezgahları

Taşlama Tezgahları

Bohrwerk
Tezgahları


İSKELE KONTROLLERİMİZ

 


Cephe İskeleleri

Yükseltilebilen İş Platformları

Mobil İskeleler

Asılı Erişim Donanımları

Ahşap İskeleler

CNC Tezgahları

Tesfiye Tezgahları

Torna Tezgahları

Freze Tezgahları

Planya Tezgahları

Taşlama Tezgahları

 

ACİL DURUM KROKİSİ (TAHLİYE PLANI)


İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, her iş yerinin herhangi bir afet, kaza ya da başka bir durumla karşı karşıya gelmesi
halinde tahliye planının önceden yapılması iş yerleri için zorunlu kılınmıştır
Times Uluslararası Belgelendirme olarak iş yerinizin Tahliye Planı'nı tam ve eksiksiz şekilde hazırlayıp müşterilerimize teslim ediyoruz İş yerinizin
Tahliye Planı'nı hazırlarken siz ve çalışanlarınız için en detaylı incelemeyi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterileriniz ve ziyaretçilerinizi de
dikkate alıyoruz Uzman kadromuz tarafından çizilen iş yeri Tahliye Planları binanın her katı için ayrı ayrı tasarlanmaktadır.

 

MAKİNA ELEKTRİK YERLEŞİM PROJESİ


Makine Yerleşim Planı, işletmenin
faaliyetlerini sürdürürken kullanmakta
olduğu makine ve ekipmanın teknik bir
envanterinin Makine ve Elektrik
mühendisi tarafından çıkartılmasıdır
İlgili mülki idarenin istemiş olduğu teknik
çerçeve ve ölçekte müracaat sahibi kişi
veya tüzel kişiliğin kurulu olan makine
parkı ile kurulu olan enerji gücü,
işletmenin havalandırma oranı gibi
parametreleri işletmenin krokisi
üzerinde detaylı bir şekilde belirtilir
Times Uluslararası Belgelendirme,
alanında uzman personelleri ile işletme
genelinde proje için gerekli verileri alarak
Makine Yerleşim Planını hazırlar
Tamamlanan projeler SMM yetki belgeli
mühendislerimiz tarafından onaylı olarak
işletme yetkilisine teslim edilir Bu
hazırlanan proje Belediye veya Organize
Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine verilir
Tesis ve işletmelerin işyeri ruhsatı almaları için istenilen belgeler arasında üretim proseslerinde kullandıkları makinelerin ne kadar güç
tüketimi olduğunu beyan eden bir proje istenir Buna Makine Yerleşim Planı denir.

 

 

 

PERİYODİK KONTROLLER

-2021-

 

BASINÇLI KAPLAR

Kompresör-Hava Tankı

Hava Tankları

Kazanlar

Hidrofor

Genleşme Tankı

Boyler

Otoklav

Sanayi Gaz Tankları

KALDIRMA-İLETME EKİPMANLARI

Vinç

Kule Vinç

Mobil Vinç

Forklift

Transpalet

Caraskal

Platform

Yük Asansörü

Kaldırma Lifti

Rampa

Kriko

Çektirme

İş Makinası

ELEKTRİK TESİSATI

Elektrik İç Tesisat Uygunluk (3 Pano Gözüne Kadar)    İlave Her Pano Gözü 20 TL

Topraklama Ölçümü (3 Noktaya Kadar)                                İlave Her Nokta 12 TL

Paratoner Tesisatı

Jeneratör

Katodik Koruma

TESİSATLAR

Yangın Tesisatı (2000 m2 ye kadar)

Havalandırma/Klima Tesisatı (10 Menfeze Kadar)                İlave Her Menfez 15 TL

TAKIM TEZGAHLARI

İSKELELER (200 m2 ye kadar)

 

 

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI (ORTAM) ÖLÇÜMÜ

-2021-

 

DENEY ADI

Kişisel Solunabilir Toz Maruziyeti

Örnekleme : Pompa ile Filtreye Numune Alma

Analiz : Gravimetrik

Kişisel Toplam Toz Maruziyeti

Örnekleme : Pompa ile Filtreye Numune Alma

Analiz : Gravimetrik

İş Yeri Ortamı Toplam Toz Konsantrasyonu

Örnekleme : Pompa ile Filtreye Numune Alma

Analiz : Gravimetrik

İş Yeri Ortamı Solunabilir Toz Konsantrasyonu

Örnekleme : Pompa ile Filtreye Numune Alma

Analiz : Gravimetrik

Makine ve Donanımdan Yayılan Gürültü

Kişisel Gürültü Maruziyeti

Aydınlatma

Termal Konfor

Kişisel Titreşim Maruziyeti (Elle İletilen Titreşime Maruziyet)

Kişisel Titreşim Maruziyeti (Tüm Vücudun Titreşime

Maruziyeti)

Kişisel Uçucu Organik Bileşiklerin Maruziyeti

(STEL-TWA)

(Benzen,Klorobenzen,Toluen,Etilbenzen,m,p-Ksilen,o-Ksilen,1,3- Diklorobenzen,1,4-diklorobenzen,1,2-diklorobenzen) Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma

Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)

İşyeri Ortamı Uçucu Organik Bileşiklerin Konsantrasyonu (VOC) (Benzen,Klorobenzen,Toluen,Etilbenzen,m,p-Ksilen,o-Ksilen,1,3- Diklorobenzen,1,4-diklorobenzen,1,2-diklorobenzen) Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma

Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)

Zehirli Gaz ve Buhar Konsantrasyonlarının Tayini(Ortam Ölçümü)

(Karbondioksit, Etilen, Oksijen, Azotoksitler, Kükürtdioksit, Hidroklorik asit, Karbonmonoksit, Ozon, Sülfürik Asit, İzopropil alkol, Formaldehit, Hidrojen Sülfür, N-bütan, Propan, Fenol)

Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm

Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini

(Amonyak, Hidrojen Sülfür, Karbonmonoksit, Kükürdioksit) (Maruziyet ölçümü)

Örnekleme ve Ölçüm: Pompa ile Dedektör Tüpe Numune Alma ve

Ölçüm