Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve, Rekonstrüksiyon

Analiz Raporu: Malzeme ve bozulma analizlerinin yapılması. 
 
Mevcut yapıda alınan numunelerin laboratuvar ortamında incelenerek malzemenin mukavemet ölçülür.

Rölöve Projesi : Vaziyet Planı, Kat Planları, Kesitler, Cepheler.  

Vaziyet Planı mevcut yapının haritalar üzerinden gösterimi ve ölçeklendirilmesidir.

Kat planlarının mevcut halinin ölçüler vasıtasıyla plan ölçekli hali ile çizilmesi ve paftalanması işlemidir. 

Kesitlerin çizilmesi özellikle merdiven kovasından geçerek detaylı planlarım hazırlanması gerekir.

Cepheler lazer metreler ışığında ölçümlerin üç boyutlu halde cephelerin çizilmesi gerekir. 

Detaylar : Dış Kapı, İç Kapı,Pencere,Sistem Detayları.

Dış kapılar görünürdeki mimari dekorasyona göre çizimleri yapılması gereklidir.

İç Kapılar görünürdeki plana göre detay ölçekli olmalıdır.

Pencere sistemi ilk hali ile çizilmeli ilk yoksa tarihi yapıya uygun yapılmalıdır.

Detaylı tefrişlerin yapılması gereklidir. Detaylar paftayada eklenmelidir.

Teknik Raporlar : Vaziyet Planı Raporu, Rölöve Projesi Raporu, Fotoğraf Albümü, Sokak Silüet Çalışması.

Sanat Tarihi Raporu ve Kaynak Araştırmaları: Yapıya dayanak teşkil edecek kaynakların araştırılıp, raporlanması.

Restitüsyon Projesi: Yapı için araştırılacak kaynaklar esas alınarak, yapının aslına uygun olarak çizimlerinin yapılması. Vaziyet Planı, Kat Planları, Kesitler, Cepheler.

Detaylar : Dış Kapı, İç Kapı,Pencere,Sistem Detayları.

Teknik Raporlar : Restitüsyon Projesi Raporu, Fotoğraf Albümü. 
 
Mevcut yapının sit alanı içinde kalan yapılarda geçmiş dönem projelerine göre ve yapının korunması için önlemlerini alınması gereklidir. Tarihi yapılara sahip mal sahiplerinden istenen projeler resmî idareler tarafından onaylanır ve korunur. Koruma esnasında can ve mal güvenliğine dikkat edilmesi gerekir. Can ve mal güvenliğine katlı detaylı performans analizi yapılması ve gerekirse güçlendirme izni alınarak ruhsatlandırma yapılması gerekir.

Tarihi yapıların kayıt altına alınması için gerekli işlemler vardır. Bu işlemeler mal sahipleri tarafından yapılması gereklidir. Belediye ve Mimarlar Kurulu eşliğinde yapılan projeler ilgili kurumların onayı ile kayıt altına alınır ve tescillenir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre can ve mal güvenliği açısından binanın risk taşıyıp taşımadığının ölçmek amacıyla performans analizi testleri yapılması gerekir. Buradan çıkan sonuç herkes için bağlayıcı olmaktadır. Bu sonunca göre binanın kullanımı can ve mal güvenliğinin sağlanıp sağlanmayacağı ve hangi amaçlarla yapının kullanılacağını tespit etmiş oluruz. Bu tespit işlemleri ilgili inşaat mühendisleri odasından yetkilendirilmiş itb ve sim belgeli mühendisler tarafından yapılmaktadır. Yapılan işlemin doğruluğunun tesbiti için ilgili üniversitenin ilgili bitiminden onay alınması gereklidir. 
Türkiye bina deprem yönetmeliği şartlarına göre inşaat mühendisleri odası ve İstanbul teknik Üniversitesi ilgili mühendis tarafından onay olması da gerekir.

Türkiye bina deprem yönetmeliği nde geçen performans analizi işlemleri sırası ile yapılması gerekir. İlgili mühendislerin bu kapsamda kapsamlı ve sınırlı düzeyli performans analizleri yaparak ilgili kuruma bildirilir. 
Ölçümler de kullanılan ve yaptırılan testlerin lisanslı kurumlar tarafından yapılması gereklidir Lisanslar Çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığı tarafından verilmektedir. Çevrecilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvar firmaları yapması gerekir ayrıca ilgili meslek odalarından kayıtlı mühendislerinde onayı gerekir. İnşaat mühendisleri odası, jeoloji mühendisleri odası, Fizik mühendisleri odası, jeofizik mühendisleri odası, mimarlar odası, Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı lisanslı laboratuvar firmalarından lisanslı olunması gereklidir.