Statik Rapor, Fenni Rapor, Teknik Rapor, Deprem Risk Raporu, Bina Sağlamlık Testi ve Raporu, Bina Dayanıklılık Testi ve Raporu, Binanın Depreme Dayanıklılık Testi, Deprem Risk Raporu, Bina Dayanıklılık Testi, Bina Risk Analizi, Riskli Yapı Tespit Raporu ve Değerlendirme Raporu

Güncel kanunlar ve yönetmelikler ışığında bazı bakanlıklar ve belediyeler İşyeri Ruhsatı alabilmek için Teknik Rapor veya Statik Rapor (Teknik Rapor, Fenni Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Testi ve Raporu, Değerlendirme Raporu ve Fenni Rapor) istemektedirler. Statik Proje Mühendislerinin bakanlığın isteklerine uygun olarak Teknik Rapor (Fenni Rapor, Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Testi ve Raporu ve Değerlendirme Raporu)hazırlamaktadır. İnşaat Mühendislik Firması olarak yasalar ve kanunlar çerçevesinde İşyeri Tescil Belgesi (İTB) ve Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgesi ile yetkilendirilmiş olup Teknik Rapor (Statik Rapor, Fenni Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Testi ve Raporu ve Değerlendirme Raporu) ve İskan Alımında yetkilendirilmiş komanditer şeklinde çalışan işletmeyiz.

Fenni Rapor ve Teknik Rapor Nedir?

Fenni Rapor ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Fenni Rapor, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Testi ve Raporu ve Değerlendirme Raporu) ilgili mevcut yapının kullanım durumunu dikkate alınarak yapının faaliyet alanına uygun olup olmadığı yapının bakanlıkların veya belediyenin yönetmelik ve şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol ederek inşaat mühedisi tarafından hazırlanan belgeler ve raporlardır.

Fenni Rapor ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Fenni Rapor, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Testi ve Raporu ve Değerlendirme Raporu) hazırlanırken mimari, statik, mekanik, çevre etkileşim bakımından Teknik Rapor (Statik Rapor, Fenni Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Testi ve Raporu ve Değerlendirme Raporu) hazırlanır.

Teknik Rapor (Fenni Rapor, Statik Rapor) Nasıl Alınır?

Teknik Statik Raporlar ve Fenni Rapor yapının durumunu analiz etmesi ve 2007 deprem yönetmeliği şartlarına uygun olarak hazırlanması gereklidir. Yönetmeliğe göre deprem testi şeklinde yapılmalıdır. Teknik Rapor (Fenni Rapor, Statik Rapor) hazırlanırken raporda olması gereken mevcut yapının durumu, ilerki durumu ve değişiklikler incelenerek dikkate alınmalıdır. 

Fenni Rapor ve Bina Teknik Raporu Nasıl Alınır?

Türkiye'de Fenni Rapor ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Fenni Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Testi ve Raporu, Değerlendirme Raporu ve Fenni Rapor) hazırlama yetkisi İnşaat Mühendisleri Odasına Kaytlı İnşaat Mühendislerinden Statik Proje Mühendisi Faaliyetinde bulunana Mühendisler tarafından yetkilendirilmiştir. Yapı Denetim Kuruluşları Teknik Rapor (Statik Rapor, Fenni Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Testi, Raporu ve Değerlendirme Raporu) ve İşyeri Ruhsatı vermekle yetkili değildir.

Fenni Rapor ve Teknik Rapor İnceleme

Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Testi ve Raporu, Değerlendirme Raporu ve Fenni Rapor) ve İşyeri Ruhsatı belirlenmeden önce yapının tadilat durumu ve mevcut durumları göz önünde bulundurulur. Olumsuz durumlar var etkisini dikkate alınmalıdır. Yapının Depreme gösterdiği performansa bağlı olarak incelenmesi ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Fenni Rapor, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Testi ve Raporu, Değerlendirme Raporu ve Fenni Rapor) hazırlanması gerekir. Yetkili firmanın faaliyette olduğunu gösteren İşyeri Tescil Belgesi yani (İTB) olması, Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgesi olması gereklidir. Bunun yanında Taahhüt belgesi ve İmza Beyanıda gereklidir.  

Fenni Rapor ve Teknik Rapor nedir?


İşyeri açmak, çalıştırmak ve yapının dayanlıklı olup olmadığını öğrenmek için belediyelerin, bakanlıkların ve şahısların istemiş oldukları ve yönetmelikte geçen kriterler göre hazırlanmış bina teknik raporudur. 
Fenni rapor, Yapı denetimin olmadığı ve yapı denetim yetki belgeleri ile sınırlandırılmış olan alanlarda dışındaki yapılar da Fenni rapor belediyeler tarafından istenmektedir.

Karotsuz Teknik Rapor

Karotsuz Teknik Statik Raporlar ve Fenni Rapor yapının durumunu analiz etmesi ve 2018 deprem yönetmeliği şartlarına uygun olarak hazırlanması gereklidir. Yönetmeliğe göre deprem testi şeklinde yapılmalıdır. Teknik Rapor (Fenni Rapor, Statik Rapor) hazırlanırken raporda olması gereken mevcut yapının durumu, ilerki durumu ve değişiklikler incelenerek dikkate alınmalıdır. 

Karotsuz Teknik Rapor belediyeler tarafından standartlara uygun olmayan yaapılarda zaiyatın enaza indirmek için istenen içerikleri bakımından rapor gibi görünsede asılnda hasar tesbit tutanağıdır. İçeriklerine bakıldığı zaman hasar tespit tutanağı ile aynısı olaktadır. Kurumlar tarafından ek olarak ve işyeri ruhsatlarında istenen bu durum tamamiyle yönetmelikle bağdaşmaktadır. 

Karotsuz Teknik Rapor olacağı gibi schmıd testi yapılarak en azından beton sonuçlarının ölçülmesi verilerin güvenliği açısından önemlidir. Karotsuz Teknik Raporlar da rapor içeriği gereği yapının schmid testi yapılarak hasar tesbiti yerine sınırlı düzeyde olmak üzere teknik rapor hazırlanması daha uygun olmaktadır. Tabi bizler yasalar ve yönetmeliklere tabi olduğumuz için kurumların istekleri hemde yasalara uygun olarak raporlar üretmektediz 


Fenni Rapor ve Teknik Rapor nasıl hazırlanır?


Teknik heyet tarafından ve ilgili birim tarafından teşhisler konularak ve doneler toplanarak 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilgili maddelerine göre raporlar oluşturulmaktadır. 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilgili maddelerinde teknik rapor için gerekli olan karot alınması, sıyırma yapılması, röntgen çekilmesi, statik projeye göre rölöve oluşturulması maddeleri tek tek işlenmiş ve bizim teknik raporda bulması gereken maddeler sıralanmıştır. Bizde bu bilgiler ışıında teknik raporlar asgari düzeyli ve kapsamlı olmak üzere iki çeşit teknik rapor düzenlemekteyiz. Kurumların isteklerine göre teknik raporlar da düzenleme yapılmaktayız. Teknik raporlara kurumların istemiş olduğu yetki belgesi ve lisans belgeleride eklenmektedir.

     Tmmob İnşaat Mühendisleri tarafından teknik rapor hazırlamaya yetkili kuruluştur.

Fenni Rapor ve Fenni Uygunluk Raporu

Fenni rapor işyerleri açılımlarında ilgili belediyeler tarafından istenen statik uygunluk raporudur. Yani yapının ilgili yönetmelikter doğrultusundan fenni olarak uygunluğunun statiker mühendisleri tarafından kontrolü yapılarak fenni rapor hazırlanır. Fenni uygunluk raporu hazırlanamsı içim ilgili belediyenin imar arşivi biriminden mal sahibinin imar ve şehircilik müdürlüğüne yapı maliği veya vekaletle veya hissedarlardan birinin tapu ve kimlik fotokobisiyle imar ve şehircilik müdürlüğüne başvurması ile imar arşivinden mimari proje, statik proje ve rapor, mekanik proje, elektrik projesi ve zemin etütleri ile birlikte cd şeklinde verilen veriler ilgili mühendis kontrolünde inceleme tabi olur. Fenni rapor statik projedeki değerlerin dataların ilgili programlara işlenmesi ile analiz hesaplamaları yapılır.

Fenni uygunluk raporu statik proje üzerinde yazılan değerlein yapının detaylarının incelenerek yapıldığı durumu teşkil eder. Bu inceleme yönetmelikte olan kriterler göre olmaktadır. İş yeri hangi amaç için açılacaksa o amaçtaki kriterler fenni uygulama raporu hazırlnamsı için baz alınır. 

Fenni uygunluk raporu statiker mühendisler tarafından hazırlanır ve yapı denetim birimleri tarafından imza altına alınabilir.

Teknik rapor ile fenni uygunluk raporu arasında yönetmelik farklılığı vardır. Bu farklılıktan dolayı bir çok firma fenni rapor yerine teknik rapor hazırlanmaktadır. Tam tersi durumu ilede karşılaştık. Teknik rapor hazırlanamsı gereken yerlerede tam tersi olarak fenni uygunluk raporu hazırlanmıştır. Bu durumun bilincinde olarak yapılacak işlemlerin farkında olup kurumlar tarafından fark edilmeyebilr. 

Fenni rapor kurum açılışları için önemlidir. Fenni Raporun anlamı çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca yetkilendirilmiş en az 5 yıl proje mühenisliği yetkisi olan ve şantiyede en az 5 yıl çalışma şartı bulunan mühendislerin yetkilendirildiği ve lisanslandığı anlamına gelmektedir.

İlgili idareler işyeri açmak ve çalışma ruhsatı vermek için fenni uygunluk raporu istemektedir. 

Fenni Mesuliyet 

Fenni Mesuliyet, Yapının kontrolleri sırasında statik acıdan yapı denetim gibi Fenni Mesuliyet sorumluluk almasına denmektedir. Fenni Mesuliyet, Sorumluluk yetkili mühendisin kontrol ederek projeye uygun imalat yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi anlamına gelmektedir. Fenni Mesuliyet, genelde iskan olmayan yapıların ve iş yeri amaçla açılacak yapılarda istenmektedir.

Fenni mesul yapı denetimde çalışmalarda yeklili en kıdemli denetleme elemanıdır. Yektiler çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca verilmektedir. Özel olarakta yapı denetimden bağımsız şeklinde çalışmada mümkündür. Yapı denetimde çalışmanın diğer bir kısmı sistemden yer alan işlerin bölge müdürlüğünce yapılması gerektiği için dışarıda faaliyette bulunulması yasaklanmıştır.

Fenni Rapor

Fenni Rapor denetim firmasının kadrosunda yer alan ve Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişikliği Bakanlığın tarafından yetkilendirilne ve bu yetkiye dayanarak iskanlı olmayan binalrın ruhsat projesine göre veya rölöve projesine göre kontrollerini yaparak statik uygunluk raporu ve fenni uygunluk raporu vermeye yetkilidir. Özel olarakta yapı denetimden bağımsız şeklinde çalışmada mümkündür. Yapı denetimde çalışmanın diğer bir kısmı sistemden yer alan işlerin bölge müdürlüğünce yapılması gerektiği için dışarıda faaliyette bulunulması yasaklanmıştır. 
Fenni Rapor, yapı denetimi dışında iskanı alınmamış ve ruhsatlı yapının ruhsat projesine göre uygunluğunun tesciller statik lisanslı proje ve uygulama denetçileri tarafından raporlanmaktadır. Lisanlar Çevre, şehircilik ve iklimdeğişikliği başkanlığınca verilmektedir.

Fenni Rapor, Belediyeler ve Kamu kurumları tarafından özellikle iskansız binaların güvenliği için istenen rapordur. Fenni rapor ilgili lisanslı çevre, şehircilik ve iklimdeğişikliği bakanlığınca yetkilendirilmiş en az 3 yıl proje yapmış ve en az 5 yıl şantiye görevini üstlenmiş mühendiler tarafından lisanlı olması gerekir. Proje ve uygulama mühendisi ünvanına sahip uzman mühendislin tetikleri sayasenide mevcut yapının kullanımı uygun olup olmadığını teşhis etmek amacıyla hazırlanır. 

Fenni Rapor, iş yeri açılışları için iskansız yapılarda işyerinin faaliyet alanına göre uygunluk fenni rapor hazırlanır, Teknik Rapor ise daha çok performans analizi gerçekleşitrilerek yapılması zorunludur. Teknik Raporlarda iş yeri açılışları için kullanılır. Diğeri yenilem amacı için istensede asıl amaç depreme dayanıklı olup olmadığını anlamamız ve can güvenliğini sağlamamız için istenir. 

Fenni Rapor nedir?

Fenni rapor, mevcut yapının proje detayları incelenerek hazırlandığı ve bunun sonuncunda statiksel olarak uygunluğu ifade etmektedir. Statik raporlara benzer bir durum vardır. Fenni raporlar denetleme anlamınada gelir. Statik olarak uygunluğunda ifade etmektedir.

Fenni Rapor nasıl hazırlanır?

Fenni rapor, nasıl hazırlanacağı hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağız. Buradaki ana kriter yerinde mevcut yapının proojesinin üzerinden yapılması gerekir. Projesi bulunmayan yapılarda statik rölöve hazırlanarak similatör yardımı  ile bakılması gerekir. Buradaki ana kriter istenilen düzeyde performans analizi olup olmadığının tesbitidir. Yapı denetim yetkili denetçi lisanslı inşaat mühendisi tarafından yetkilendirilmiş kişler tarafından yapılır. Lisansı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Similatör yardımı yapılması çok önemlidir. Bu açıdan hem güvenli hemde performans kriterleri açısından bakılması gerekir.

Yapı Denetim Teknik Rapor

Yapı denetim Teknik Rapor, yapı denetim proje uygulama mühendisi tarafından onaylanan ve işyeri tescil belgeli ve serbest inşaat mühendisi tarafından hazırlanan belgedir. Yapı denetim Teknik Rapor, Fenni rapor olarakta oluşturulan belge inşaat proje ve uygulama mühendisi tarafından hazırlanır. Yapı Denetim Teknik Raporu hem serbest mühendis hemde fenni mühendis tarafından tek rapor şeklinde hazırlanır. Yapı denetim Teknik Rapor, Yetkilendirmeler hem inşaat mühendsileri tarafından hemde çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından lisanslanır. Yapı denetim Teknik Rapor, işyeri iskanları için belediye ve büyükşehir belediyeleri tarafından istenir. Bunun yannında ilgili bakanlıklar tarafındanda istenebilir.

Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kentsel Dönüşüm Firması - Teknik Rapor

Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirllmiş Kentsel Dönüşüm Firması - Teknik Rapor, yapı denetim proje uygulama mühendisi tarafından onaylanan ve işyeri tescil belgeli ve serbest inşaat mühendisi tarafından hazırlanan belgedir. Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirllmiş Kentsel Dönüşüm Firması - Teknik Rapor, Fenni rapor olarakta oluşturulan belge inşaat proje ve uygulama mühendisi tarafından hazırlanır. Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirllmiş Kentsel Dönüşüm Firması - Teknik Rapor hem serbest mühendis hemde fenni mühendis tarafından tek rapor şeklinde hazırlanır. Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirllmiş Kentsel Dönüşüm Firması - Teknik Rapor, Yetkilendirmeler hem inşaat mühendsileri tarafından hemde çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından lisanslanır. Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirllmiş Kentsel Dönüşüm Firması - Teknik Rapor, işyeri iskanları için belediye ve büyükşehir belediyeleri tarafından istenir. Bunun yannında ilgili bakanlıklar tarafındanda istenebilir.

 

Teknik Rapor Formatı 

Teknik Rapor Örneği

Mühendislik Teknik Rapor Örneği

İnşaat Mühendisliği Teknik Rapor Örneği

İskan İçin Teknik Rapor Örneği

fenni rapor kapak yazısı