DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ - DEPREM TESTİ

Deprem dayanıklılık testi - Deprem Testi, yapıların deprem anında göstereceği performans ve dayanıklılığı ölçmek amacıyla gerçekleştirilen önemli bir güvenlik prosedürüdür. Ülkemizde deprem tehlikesinin yüksek olduğu bilinmekte olup, bu nedenle binaların depreme karşı sağlam ve güvenilir olması büyük önem taşımaktadır. Deprem dayanıklılık testi sayesinde, yapıların deprem esnasında ne kadar dirençli ve sağlam olduğunu tespit edebilmekteyiz.

Deprem dayanıklılık testi - Deprem Testinin temel amacı, yapıların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu belirlemek ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarını yaparak yapı güvenliğini arttırmaktır. Bu testler sırasında, yapı malzemelerinin kalitesi, kullanılan teknikler ve inşaat süreçleri gibi pek çok faktör değerlendirilmektedir. Ayrıca, testler sadece yeni inşa edilen binalar için değil, mevcut binaların da risk analizi ve dönüşüm projelerinde kullanılabilmektedir.

Deprem dayanıklılık testi - Deprem Testileri; statik, dinamik ve sonlu elemanlar analizi gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Statik testlerde, yapıya uygulanan kuvvetler hesaplanarak yapı elemanlarının dayanıklılığı kontrol edilirken; dinamik testlerde, deprem etkisi altında yapıların nasıl hareket edeceği ve hangi bölgelerin daha çok zarar göreceği tespit edilmektedir. Sonlu elemanlar analizi ise, yapıların tam anlamıyla bir simülasyon ortamında değerlendirilerek en doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

Deprem dayanıklılık testi - Deprem Testi sayesinde, binaların güvenliğini arttırarak deprem riskini minimize etmek mümkündür. Bu bağlamda, bu testlerin düzenli olarak yapılması ve sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların da bu konuda bilinçli olması ve projelerini deprem yönetmeliklerine uygun şekilde hazırlaması gerekmektedir.

Sonuç olarak, deprem dayanıklılık testi - Deprem Testi; yapı güvenliğinin sağlanması ve deprem tehlikesine karşı önlemlerin alınabilmesi açısından büyük öneme sahip bir hizmettir. Bu nedenle, hem yeni inşa edilecek binaların projelendirme aşamasında hem de mevcut binaların risk değerlendirmesi sürecinde mutlaka bu testlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle, deprem tehlikesine karşı daha güvenli ve dayanıklı yapılar inşa ederek, insan yaşamını ve maddi değerleri koruma altına alabiliriz.

Deprem testi , yapıların ve inşaat projelerinin deprem etkilerine karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Deprem testleri sayesinde yapıların güvenliği, dayanıklılığı ve performansı belirlenir.

Deprem testlerinde genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

  1. Yapının analizi: Yapının malzeme özellikleri, geometrisi ve tasarım detayları incelenir.

  2. Deprem bölgelerinin belirlenmesi: Yapının bulunduğu bölgedeki deprem geçmişi göz önünde bulundurularak potansiyel riskler belirlenir.

  3. Hesaplamalar: Yapının deprem yüküne karşı dayanıklılığı hesaplanır. Bu hesaplamalar sırasında yapı elemanlarının taşıma kapasiteleri, yerel zemin koşulları ve yapı sistemleri dikkate alınır.

  4. Laboratuvar testleri (gerektiğinde): Yapı elemanlarının deprem etkilerine karşı dayanıklılığı laboratuvar ortamında simülasyonlar ve fiziksel deneyler ile test edilebilir.

  5. Raporlama ve değerlendirme: Test sonuçları raporlanarak yapının deprem riski değerlendirilir. Eğer yapının deprem performansı yetersiz bulunursa, gerekli güçlendirmeler veya iyileştirmeler önerilir.

Deprem testleri, yapıların ve insan hayatının güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılar için deprem testleri zorunlu hale getirilmiştir.

Deprem Dayanıklılık Testi - Deprem Testi

Bina Deprem Dayanıklılık Testi - Deprem Testi, Bina sağlamlık testi ve raporu - Deprem Testi ile hazırlanan rapor ile aynı kriterlere sahip olması gerekir. Deprem Dayanıklılık Testi binada hasarların oluşmaması için gerekli önlemlerin alaınması için gerekli bilgileri de içerir. Binanın kullanım şekline göre hesaplamalar yapılarak her binanın işlemeleri kriterlere göre değişiklik göstermektedir.

Deprem Dayanıklılık  Testi - Deprem Testi hazırlanması için ilgili belediyeden alınan ruhsat aşamasında hazırlanan mimari projesi, statik projesi, elektrik projesi, mekanik projeleri ve zemin etüt raporları istenmektedir. Ruhsat işin burnları olması şartı yönetmelikte belirtilmiş ve ekleri ilgili belediyeler tarafından istenerek ruhsat hazırlanmakatdır. 

Ruhsatsız yapılarda Deprem Dayanıklılık Testi - Deprem Testi hazırlanırken ise yapının mimari rölöve işlemi mimar tarafından yapılarak mimari rölöve işlemi yapılır, Mimar rölöve işlemi bitikten sonra kaşe imzasıyla rölöveyi onaylar. Mimar lisanlı olması gerekir, lisansı olmayan mimarların imza yetkileri olmamakta ve rölöve hazırlama yetkisi yoktur. Mimarlar lisanslarını Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliğine bağlı Mimarlar Odasına kayıtlı proje yapma lisansına sahip mimarların imza yetkisi vardır.  

Bina Deprem Testi (Bina Güvenlik Raporu)

Mimari Rölöve işleminden sonra statiker mühendis tarafından hazırlanan rölövenin kontrolü yapılır ve rölöve üzerine taşıyıcı elemanların rölöve projesinde yerleri gösterilir ve statik rölöve çıkarılır. Bu işlemi statiker mühendis tarafından hazırlanmaktadır. 
Bina deprem testi yaptırmak isteyen mal sahipleri ve kat malikleri deprem testinin yapılması için başvuruda bulunması ile başlar. Mal sahiplerinin istekleri ve detayları mal sahibi ile mühendislik bürosu arasında anlaşma yapılarak işlemeler bir temsilci ile yürütülür. Temsilci ayrıca karara defterine işletilerek çoğunlukla seçilir. Seçilen temsilci bina hakkında yapılacak olan işlemleri mal sahiplerine iletir. Temsilci mal sahiplerine karşı sorumludur. Mal sahipleri veya malikler temsilciye verilen yetkileri karar defterine noterden tasdik yapılarak karar mercihine sunulur. Yapılacak her adımın ve işlemin temsilci ile karar vericiler arasında gerçekleşir. Bu kararlar doğrultusunda mühendislik faaliyeti gerçekleştirilir.

Deprem Testi (Bina Güvenlik Raporu)

Deprem Dayanıklılık Testi - Deprem Testi, deprem etkisindeki yapıların depremde etkisinin araştırılması sonuncunda yönetmelik doğrultusunda ve inşaat mühdislerinin kapsamında rapor kapsamı genişletilir. Bu yüzden raporların kapsamı düzeylerine göre raporlar hazırlanır. Yönetmelikte de bu durumdan bahsedilmektedir. Kapsamlı ve Asgari düzeyli olarak yapılmaktadır.

Verdiğimiz hizmetlerde her zaman en iyisi olmayı amaçladığımızdan dolayı kalıcı bir işlem arayan müşterilerimizin doğru adreste olduğunu unutmayınız. Gelin sizler de bu konu hakkında en iyi şekilde size sunum yapalım.

Dayanıklılık testleri - Deprem Testileri işyeri ruhsatı için ve binanın mevcut durumunu ölçmek için gereklidir. Binanın sağlam ve dayanıklı olup olmadığını ölçmek için bazı kriterlere göre inşaat mühendisleri tarafından yetkili lisanslı firmalar tarafından yapılır. Yönetmelikte geçen kriterlere göre performans analizi yapılara hazırlanır. yönetmelikte geçen performans analizi adımları açıklanmış ve kapsam düzeylerine göre dayanıklılık testleri hazırlanır. Depreme dayanıklılık testi mevcut binanın depremde sergilediği durumu ölçmek smacı işe yapılır. Can güvenliği ve mal güvenliği açısından hayati önemde olan testin yapılması ve binanın ömrünün ne kadar olduğunu anlamamız için önemlidir. Deprem olmadan önce önlemlerin alınmadı herkes için önemli olmakta ve bu bilinçle doğru testler sonuncunda küçük riskleri bilene bertaraf edilebilir. 

Depreme dayanıklılık testi ve raporu - Deprem Testi için de yine aynı anlamda işlem yapan firmamızın bu ilgili sayfasına bakmak için tıklayabilirsiniz.

Deprem dayanıklılık testi ve raporu - Deprem Testi, depremde istenilen performans durmuna göre binada deprem testlerinin yapılması gerekir. Deprem testleri çeşitli cihaz ve tesbitlerle bina hakkında kapsamlı şekilde bilgilerin toplanması işlemidir. Buradaki asıl amaç kapsamlı seviyede bilgilerin toplanmasıdır. Bilgi düzeyi kapsamlı şekilde hesap yapılması gerekir. Doğru sonuç elde edebilmemiz için bu gereklidir.

Deprem Testi (Bina Güvenlik Raporu), Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğindeki belirtilen kriterlere göre Onbeşinci maddede belirtilen muvcut binalarda performans analizi maddeleri dikkate alınır. Bina deprem yönetmeliği ve kriterler doğrultusunda deprem testleri hazırlanır. Burada en önemli kısımlardan biride yapının bilgi toplanması kısmıdır. Sadece mühendis kontrolünde olmayıp mal sahibininde bilgi toplanması seviyesine katılması gerekir. Mal sahibinin dışında işlem yapılmaması için mal sahibinin onayı ve bilgileri gerek duyulur. Yönetmelikte belirtilen kriterlerden biride budur. 
Deprem Testi (Bina Güvenlik Raporu) sadece bina durumunu öğrenmekle kalmayıp hangi amaçla yapı kullanılacaksa o amaca göre hesaplamalar yapılarak kullanıma uygunluğu belirlenir. İşyeri açılışları içinde geçerli olup iş yerinin amacı ve yüklemeleri yönetmelikte belirtilen kriterlere göre hazırlanabilir. 


Deprem Testi (Bina Güvenlik Raporu) ayrıca iskansız binalar içinde yapılır. İskanlı olması ayrı hesaplama yapılırken, iskansız yapılarda ayrı hesaplama yapılır. Bu yüzden yönetmelikte bilgi düzeyi toplanmasına göre katsayılar değişmektedir. 
Deprem testi (Bina Güvenlik Raporu) yapılmadan öncesinde kat maliklerinin atamış olduğu ve karar defterinde ortak imzası ve noter onayı ile temsilciler atanır. Temsilciler noter onayı ile göreve başlarlar. Ayrıca temsilciler yetkiler karar defterine işlenir. Karara defterinde yazılan sözleşmeye göre işlemler yapılır. Sorumluluk tek kişi üzerinden temsilci saysenide işlemler hızlanır. Temsilciler mal sahipleri ve kat maliklerinden oluşur. Hissenin tamamını temsil edilmesi gerekir. Yöeneticinin teklifi üzerine kararlar ortak alınarak temsilcinin yapacağı işler toplantıda belirlenir ve karara defterine işlenir. Ortak alan temsil eden kolon ve kiriş işlemleri ortak paydaş olarak ödemesi çıkartılır. Hisse oranlarınaca yasal olarak ödenmesi gerekir ama hisse oranları orantısız dağıtılmış ise daire başına bölünmesi şeklinden yada daire gayrimenkul değerleme üzerinden belirlenir. Bizce en doğru olan değerleme türünden olandır. Emsal maliyette bunun üzerinden yapılması daha doğru ve adil olur. Deprem testi sadece karar vericiler tarafından onaylansada asıl işi temsilcinin üstlenmesi gerekir. Temsilci eğitimli ve bilgili olmalı ayrıca organize yeteneğinde olması istenen şartlardandır. Karar vericiler ehli bilgili olan temsilcinin atanması ile işlemler yapılmaya başlanır.


Deprem Testi (Bina Güvenlik Raporu), Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre yapılacağı gibi Amerika Bina Yönetmeliği, Avrupa Birliği Eurocode Yörnetneliği, İngiliz Bina Yönetmeliğine gibi yönetmeliklere görede deprem testi yapılır. İlgili mühendisin tesbitleri doğrultusunda hazırlanabilir.  Bu yüzden akrititeli firmaların seçilmesi büyük önem taşır. Bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız.

Depreme dayanıklılık testi - Deprem Testi (Bina Güvenlik Raporu)için iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz. 


 

DEPREM TESTİ ÜNİVERSİTE ÖRNEK RAPOR SAYFALARI

DEPREM TESTİ  SİSMİK ZEMİN ETÜTÜ ÖRNEK RAPOR

DEPREM TESTİ HESAP ÖRNEK RAPOR

DEPREM TESTİ SONDAJLI ZEMİN ETÜTÜ ÖRNEK RAPOR